የክትትል፣ ቁጥጥርና ሙያዊ ድጋፍ ዳይሬክቶሬት

የክትትል ቁጥጥር ሙያዊ ድጋፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክቶሬቱ የሚያከናውናቸው ዋና ዋና ተግባራት 1.የመንግስት አካላት እቅድና የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት መመርመር፣ ሙያዊ አስተያየት መስጠት  የመንግስት አካላት አሠራር ክትትልና ቁጥጥር የህዝቡን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ እንዲከናወን የሚያስችሉ የአሰራር ሥርዓቶችን በመቅረጽ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፣  ከመንግስት አካላት ለምክር ቤቱ የሚቀርቡ የሥራ እቅዶች በአዋጅ የተሰጠ ሥልጣንና ተግባራትን ማዕከል አድርገው፤ ከተቋማቱ ተግባራት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ሊያሳካ በሚችል መልኩ የታቀዱ መሆናቸውን ይመረምራል፤ ያረጋግጣል፣ ሙያዊ አስተያየት ይሰጣል፡  የመንግስት አካላት የአፈጻጸም ሪፖርት በእቅዱ መሠረት የተከናወነ መሆኑን፣ በጀት ለተመደበለት ሥራ መዋሉን፣ በእቅድ አፈጻጸም ወቅት የተገኘውን ውጤት ለይቶ ያመላከተ መሆኑን ይመረምራል፤ ያረጋግጣል፣  የመንግስት አካላት የአፈጻጸም ሪፖርት ከፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አንፃር በመገምገም የአፈጻፀም ክፍተቶችን እና ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን በመለየት ሙያዊ አስተያየት ያዘጋጃል፣ ለቋሚ ኮሚቴው ማብራሪያ ይሰጣል፣  የመንግስት አካላት በአካል ቀርበው በእቅድና በአፈፃፀም ሪፖርት ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ ያመቻቻል፣ ለቋሚ ኮሚቴው መረጃዎችን አደራጅቶ በማቅረብ ሙያዊ ድጋፍ ያደርጋል፣ ግብረ መልስ በማዘጋጀት ያቀርባል፣  በቋሚ ኮሚቴው የተሰጡ ግብረ መልሶች ተፈፃሚ ያደረጉና ያላደረጉ የመንግስት አካላትን በመለየት ከአስተያየት ጋር ያቀርባል፤ 2. የመስክ ክትትልና ቁጥጥር ሥራዎች ሙያዊ ድጋፍ ማድረግ፣  በክልሉ መንግስት ተግባራዊ በመደረግ ላይ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች አተገባበር የክትትልና ቁጥጥር ሂደት ውጤታማ ለማድረግ የሚረዱ ስልቶችን በመቀየስ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፣  በሥራ ላይ የዋሉ ሕጎች፣ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች አተገባበር ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ የሚረዱ ሰነዶችንና ቼክ ሊስቶች ያዘጋጃል፣  በመስክ ክትትልና ቁጥጥር ወቅት ሙያዊ ድጋፍ ያደርጋል፤ በአፈፃፀም የታዩ ክፍተቶች ሊደፈኑ የሚችሉበት ሁኔታ ቋሚ ኮሚቴውን ያማክራል፣ ሙያዊ አስተያየት ይሰጣል፣  የተጠቃለለ የመስክ ሥራ ሪፖርትና ግብረ መልስ ያዘጋጃል፣ የተሰጠ ግብዓት በማካተት ተደራሽ እንዲሆን ያደርጋል፣ 2. የሕዝብ አስተያየት መሰጫ መድረኮችንና የመወያያ ሠነዶችን ማዘጋጀት  የሕዝቡ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በማዳመጥ ተገቢው ምላሽ እንዲያገኙ የሚረዱ ችግር ፈቺ የሆኑ ስትራቴጂያዊ አሠራሮችን በማፍለቅ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤  የሕዝብ አስተያየት መስጫ መድረኮች ለማካሄድ የሚካሄዱ የዳሰሳ ጥናቶችን በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣  በምክር ቤቱ የሚከናወኑ የሕዝብ አስተያየት መስጫ መድረኮችን በመለየት የመወያያ ሰነዶችን ያዘጋጃል፣  የማስፈፀሚያ ዕቅዶችን በማዘጋጀት ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፣ የሕዝብ አስተያየት መስጫ መድረኮችን ያስተባብራል፣  የህዝቡን የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎችና አስተያየቶች፣ በሴክተር የሥራ ኃላፊዎች የተሰጡ ምላሾች እና በቋሚ ከኮሚቴው የተቀመጡ አቅጣጫዎች መሠረት ግብረ መልስ አዘጋጅቶ ያቀርባል፣  በሕዝብ መድረኩ የተነሱ ጉዳዮች አስመልከቶ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የሚካሄዱ መድረኮችን ያዘጋጃል/ ያመቻቻል፣  ለህዝቡ የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የተወሰዱ ተግባራዊ እርምጃዎች በመለየት ከሙያዊ አስተያየት ጋር ያቀርባል፣ 3. የህዝብ አቤቱታና ጥቆማዎችን በመመርመር ከውሳኔ ኃሳብ ጋር ሙያዊ አስተያየት መስጠት  ለምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ የተመሩ የሕዝብ አቤቱታና ጥቆማዎችን ከሕገ መንግስቱና ከምክር ቤቱ የአሠራርና የሥነ ምግባር ደንብ አንፃር ተገቢነቱን ያረጋግጣል፣  የቀረበውን አቤቱታ በተመለከተ መረጃዎችን በመሰብሰብ አደራጅቶ በመተተንተን ከውሳኔ ኃሳብ ጋር ያቀርባል፣  ተጨማሪ ማጣራት ለሚያስፈልጉ ጉዳዮች ከቋሚ ኮሚቴው ጋር በመሆን በአካል ምልከታ በማድረግ መረጃዎችን በማጣራት ለውሳኔ የሚረዳ ሀሳብ ያቀርባል፤  ሕዝቡ አገልግሎቱን በምክር ቤት መሰጠቱን አውቆ እንዲገለገል የግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራዎችን ይሰራል  ሕዝቡ ጥቆማና አስተያየቶችን ባለበት ቦታ ሆኖ ማቅረብ በሚችልበት ሁኔታ ጥናት በማድረግ አማራጭ ስልቶችን በመዘርጋት ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፣  አማራጭ ስልቶችን በመጠቀም የሚቀርቡ የህዝብ ጥቆማዎችንና አስተያየቶችን በማጣራት ለውሳኔ የሚረዳ ሀሳብ ያቀርባል፤ 4. የአቅም ግንባታ የስልጠና ሰነድ ማዘጋጀት፣ ስልጠና መስጠት  በምክር ቤቱ የሚከናወኑ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች በመለየት የስልጠና ሰነዶችን፣ ማንዋሎችን ያዘጋጃል፣  ለስልጠናው የሚስፈልግ የበጀት መጠን በመለየት የበጀት ማፈላለጊያ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል በማዘጋጀት ያቀርባል፣  የክልሉ ምክር ቤት አባላት፣ ቋሚ ኮሚቴዎችና ሴት ተመራጭ የኮከስ አባላት አቅም በሚገነባበት ሁኔታ እቅድ በማዘጋጀት ተግባራዊ ያደርጋል፣ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ይሰጣል፣ ያስተባብራል፣  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶችን የመፈፀምና የማስፈፀም አቅም ለመገንባት ለአፈ ጉባኤዎች፣ ቋሚ ኮሚቴዎች፣ አመራሮችና ባለሙያዎች ስልጠናዎችን እንዲሁም የአሠልጣኞች ስልጠናዎችን ይሰጣል፣ ስልጠናዎች ይመራል፤  በየደረጃው የሚሰጡ ስልጠናዎች ያስገኙትን ለውጥ በመገምገም፤ የምክር ቤቶች አሰራር የሚሻሻልበትን መንገድ ይቀይሳል 5. ምክር ቤታዊ አስተምህሮ ሥራዎች ማከናወን • ምክር ቤታዊ የአስምህሮ ሥራዎች የሚመራበት ስትራቴጂና የአሰራር ስርአት በመቀየስ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፣  ለምክር ቤታዊ አስተምህሮ የሚያገለግሉ ጥናታዊ ጽሑፎችና የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰነዶች ያዘጋጃል፤  በምክር ቤቶች ታሪክና አሰራር በተመለከተ በሌሎች ባለሙያዎች የተዘጋጁ ሰነዶችን ይገመግማል፤ ግብዓት ይሰጣል፤  በምክር ቤት አስተምህሮ ዙሪያ ጥናት በማካሄድ ለውጡን በመግገምገም ውጤታማ የሆኑ አዳዲስ አሰራሮችን ያመነጫል፣ ይዘረጋል፣ ሂደቱን ያስተባብራል፣  በምክር ቤት አስተምህሮ ሥራዎች ዙሪያ መልካም ተሞክሮችን በመቀመር እንዲሰፉ ያደርጋል፣  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች የንቅናቄ መድረክ አፈፃፀም ይከታተላል፣ ሪፖርቶችን በማሰባሰብ የተጠቃለለ ሪፖርት በማዘጋጀት ያቀርባል፣ ከትምህርት ሴክተር ጋር በተደረሰ የጋራ መግባቢያ ስምምነት መሰረት በተመረጡ የመንግስት ትምህርት ቤቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ይሰጣል፣  ከሀገር ውስጥ አቻ ምክር ቤቶችና ከውጭ አገር የፓርላማ ልዑካን ወደ ምክር ቤቱ ሲመጡ አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ሰለ ምክር ቤቱ አደረጃጀትና አሠራር መግለጫ ይሰጣል፣  ከትምህርት ቤቶችና ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወደ ምክር ቤቱ ለሚመጡ አካላት በምክር ቤቶች ታሪክ፣ አደረጃጀትና አሠራር ዙሪያ ተገቢውን መረጃ ይሰጣል፣ 6. በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች ድጋፋዊ ክትትል ማድረግ  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች ተግባርና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ማከናወን እንዲችሉ፣ በምክር ቤቶች መካከል የሚስተዋሉ የአፈፃፀም ልዩነቶችን ለማጥበብ የሚረዱ ስትራቴጂዎችን ይቀይሳል፣ በማስፀደቅ ተግባራዊ ያደርጋል፣  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች ድጋፋዊ ክትትል ለማድረግ የሚረዳ ቼክ ሊስት /Check list/ ያዘጋጃል፣ የድጋፋዊ ክትትል ሥራ በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣  ለድጋፋዊ ክትትል ሥራ አስፈላጊውን የሎጂስቲክ ዝግጅት በማድረግ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል፣  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች ድጋፋዊ ክትትል ያደርጋል፣ በጥንካሬና በክፍተት የሚስተዋሉ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችንም በመለየት ግብረ መልስ ይሰጣል፣  የተጠቃለለ የድጋፋዊ ክትትል ሪፖርት በማዘጋጀት ለሚመለከታቸው አካላት በማቅረብ ማብራሪያ ይሰጣል፣ 7. የምክር ቤቶች የጋራ ምክክር መድረኮችንና የመወያያ ሰነዶችን ማዘጋጀት  ምክር ቤቶች እርስ በርስ ልምድ የሚለዋወጡበት፣ በአሠራር በሚያጋጥማቸው ችግሮች ዙሪያ የሚመክሩነት ውጤታማና ችግር ፈቺ የሆኑ ስትራቴጂያዊ አሠራሮችን በማፍለቅ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፤  የጋራ ምክክር መድረኮች በተሳካ ሁኔታ አንዲካሄዱ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ መድረኮችን ያዘጋጃል/ ያስተባብራል  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች አፈፃፀም በመለየት የመወያያ ሰነዶችን ያዘጋጃል፣ ግብዓት በማካተት ያዳብራል፣ የተጠናቀቀ ሰነድ ያቀርባል፣  የጋራ ምክክር መድረኩን ጠቋሚ እቅድ እና የምክር ቤቱን የአፈፃፀም ሪፖርት በማዘጋጀት ያቀርባል  የጋራ ምክክር መድረክ አፈፃፀም ሪፖርት ያዘጋጃል፣ የተሰጠ ግብዓት ያካትታል፣ የተጠናቀቀ ሪፖርት ያቀርባል፣ 8. የንቅናቄ መድረኮችንና የመወያያ ሰነዶችን ማዘጋጀት  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች በሕገ መንግስቱ የተሰጣቸውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ ማከናወን እንዲችሉ ክፍተቶችን በመለየት የንቅናቄ መድረክ መወያያ ሰነዶችን ያዘጋጃል፣  የንቅናቄ መድረኮችን ለማካሄድ የሚረዱ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶችን በማድረግ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል፣ ያስተባብራል  ለንቅናቄ መድረክ የሚስፈልግ የበጀት ፕሮፖዛል፣ የማስፈፀሚያ ዕቅድና መርሀ ግብር ያዘጋጃል፣ በማስፀደቅ ተግባራዊ ያደርጋል፣  በየደረጃው የሚገኙ ምክር ቤቶች የንቅናቄ መድረክ አፈፃፀም ይከታተላል፣ ሪፖርቶችን በማሰባሰብ የተጠቃለለ ሪፖርት በማዘጋጀት ያቀርባል፣ አቶ አይነኩሉ ጎሃጽባህ፦ የክትትል፣ ቁጥጥርና ሙያዊ ድጋፍ ዳይረክቶሬት ዳይረክተር