አዋጅ ቁጥር ፻፸፮/፪ሺህ፲፩ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን እንደገና ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

Proclamations: