ስልጣንና ተግባር

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር

የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ምክር ቤት በክልሉ እየተካሄደ ያለውን የልማት፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ግንባታ ሂደት በማፋጠን ህዝቡ ከድህነት ተላቆ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል ከተፈጠሩ ህገ መንግስታዊ አደረጃጀቶች መካከል አንዱ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ በተሻሻለው የ1994 ዓ.ም የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ሕገ መንግሥት አንቀጽ 51 በተሰጠው ስልጣን መሰረት፡-

  • ሕግ አውጪ አካል ነው፣
  • ሕገ መንግሥትና ሌሎች ሕጎችን የማይፃረሩ ልዩ ልዩ ሕጎችን ያወጣል፣
  • ብዛት፣ የአካባቢውን ስፋትና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ግምት ውስጥ በማስገባት በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ የአስተዳደር እርከኖችን ወይም የራስ በራስ አስተዳደራዊ አካባቢዎችን ያቋቁማል፣
  • መንግሥት ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ከአጎራባች ክልል መንግሥት ጋር... ...Read more